2 QRDC_Design Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Flexible Pavement Design Sheet 2020_Draft Design

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७७ आषाढ ०२डाउनलोड गर्नुहोस्
2Dummy Pull Calculation_2020_Draft Design

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७७ आषाढ ०२डाउनलोड गर्नुहोस्
3Surface Dressing Design

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण २८डाउनलोड गर्नुहोस्
4Rigid Pavement Joint Design Sheet 2020

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७८ जेठ ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
5Pile Load Test Load Calculation

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७६ फाल्गुण २९डाउनलोड गर्नुहोस्
6Flexible Pavement Design Guideline 2020 - 12th April

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७८ आषाढ १०डाउनलोड गर्नुहोस्