Report

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1दुर्घटना सम्बन्धि विवरण

Office: सडक विभाग

२०८१ आषाढ ३२डाउनलोड गर्नुहोस्
2स्वतः प्रकाशन

Office: महाकाली पुल योजना

२०८० पौष ०५डाउनलोड गर्नुहोस्
3ANNUAL REPORT 2064-65

Office: सडक विभाग

२०६६ जेठ २८डाउनलोड गर्नुहोस्
4ANNUAL REPORT 2063-64

Office: सडक विभाग

२०६६ जेठ २८डाउनलोड गर्नुहोस्
5Road Network Development Project

Office: सडक विभाग

२०६६ जेठ २८डाउनलोड गर्नुहोस्
6PMEU-RFP-068-69, Rignal Roads

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
7PMEU-RFP-068-69

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
8Sector Wide Road Programme and Priority Investment Plan

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
9Resettlement Plan OF Phidim Taplejung Road

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
10Resettlement Plan of Galchhi Trishuli Syaphrubesi Road

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
11Resettlement Plan of Tamakoshi Manthali Khurkot Road

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
12Road Sector Development Project

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
13UPDATED STATUS OF LARP IMPLEMENTATION

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
14LARP Implementation Verification Report

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
15RNDP EHS Report

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
16RNDP Updated Resettlement Plan

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
17RNDP Ressettlement monitoring Quaterly Report

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
18STFP-Quarterly Report of LARP Implementation

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
19RNDP Resettlement Monitoring Quarterly Report

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्
20Road Network Development Project

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १७डाउनलोड गर्नुहोस्