दर भाउ उपलब्ध गर्ने बारे

२०७९ भाद्र ३१

यस डिभिजनकाे लागि निम्न अनुसारकाे आयलहरु चाहिइयकाेले  इछ्छुक सप्लाइ कर्ताले दर भाउ उपलब्ध गरिदिनु हाला ।

1 Engine Oil SAE 15W40                      200 Liter

2 Hydrulic Oil ISO VG 68                      200 Liter

3 Gear Oil SAE 80W90                        200 Liter

4 Grease NLG2 /MP                            200 K.g

5 Hydraulic Oil SAE 10W                    200 Liter

6 Hydraulic Oil SAE 5W                     50 Liter

7 Brake Oil DOT 4 /DOT 5                 30 Liter