सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 लिलाम कार्यको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/156 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice for Notification of Contract Award Notice for Contract Identification No; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/155 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/38 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -Printer and laptop यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/37 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/09 यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/36 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र सम्बन्धमा । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/35 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने बारे - Wheel Alignment Machine यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना । HMIS-ICT शाखा, याेजना तथा अनुगमन महाशाखा, सडक विभाग २०८१ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/34 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -स्क्यानर यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 लाेडरको विभिन्न स्पेयर पार्टसहरू सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/153 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 विज्ञप्ती सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/33 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्