Mechanical Publications

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1यान्त्रिक उपकरणहरु भाडामा दिने र विभागीय कार्यमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ (Approved Document), सन् २०२० सम्मको भाडादर सहित

Office: यान्त्रिक महाशाखा

२०८० भाद्र २१डाउनलोड गर्नुहोस्
2यान्त्रिक उपकरणहरु भाडामा दिने र विभागीय कार्यमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ (Approved Document)

Office: सडक विभाग

२०८० भाद्र २१डाउनलोड गर्नुहोस्
3Guideline for Estimating Equipment Ownership and Operating Costs 077-78

Office: सडक विभाग

२०७८ साउन १५डाउनलोड गर्नुहोस्
4Revised Guideline for Estimating Equipment Cost

Office: सडक विभाग

२०७७ चैत्र ३१डाउनलोड गर्नुहोस्
5Hire Rate 2019

Office: सडक विभाग

२०७७ साउन २८डाउनलोड गर्नुहोस्
6Maintenance Application Form

Office: सडक विभाग

२०७१ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
7Operation Logsheet

Office: सडक विभाग

२०७१ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
8Machine Chalan / Agreement Form

Office: सडक विभाग

२०७१ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
9Rent Bill

Office: सडक विभाग

२०७१ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
10Mechanical Equipment Hire Format

Office: सडक विभाग

२०७१ पौष ०४डाउनलोड गर्नुहोस्