सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Notice for Notification of Intention to Award the Contract; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/149 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 ध्यानकर्षण सम्कन्धमा सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Contract Award Notice for Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS- 31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/28 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/27 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराइदिने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/26 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 लिलाम सम्बन्धी सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 लिलाम सम्बन्धि सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Related to Submission of EoI-DORHMISICT/337310113/080/81-08 सडक विभाग २०८१ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/25 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/148 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/24 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/23 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 विज्ञप्ति !! सडक विभाग २०८१ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/147 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 लीलाम सम्बन्धी सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्