कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway दिपेन्द्र पाण्डेय ९८५५०४१३३८ dipendracp09@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway अशोक कुमार राय यादव erakryadav@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शिव नारायण प्रसाद साह ९८५४०२७८९६ shivnarayansah557@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway गिरीश नन्दन प्रसाद पोरस ९८५२०५०३६७ poras.gnp@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रकाश चन्द्र यादव ९८४४२०१८८२ prakashchandrayadav99@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway धर्मेन्द्र कुमार दास ९८६०९१५२२४ dharmendrador40@gmail.com
7 Account Officer Third Class Administration Account बिश्वराज पाेखरेल ९८५४०६३११५
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration रुपलाल राय यादव ९८४५८६०७७५ yadavruplal03@gmail.com
9 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account नागेन्द्र प्रसाद यादव ९८५४०७७४४४ nagendrakumar773@gmail.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway संजीव कुमार साह ९८४३८१५२५० sahsanjeev54@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway रोशन साह ९८६१०७६४५७ roshan19419@gmail.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway भागवत कुमार गुप्ता ९८४२४०३२४० acc.bkgupta@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Civil Highway नरेश कुमार चौधरी ९८४१७६४९२९ anjunaresh23@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पवन कुमार ओझा ९८६०५६२८१० ojhapawan061@gmail.com
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सत्यन्द्र प्रसाद यादव ९८४६२०१८००
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दिपांकर ठाकुर ९८४००११५७० thakurdipankar7@gmail.com
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway नविन कुमार चौधरी ९८४९१५३२११
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राकेश कुमार चौधरी ९८६३६५४२५५ rakschy123@gmail.com
19 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway प्रकाश यादव ९८२४७०६९५१ ydvprakash123@gmail.com
20 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway तेज नारायण साह ९८०४०८५५४१ tnsah1990@gmail.com
21 Computer Operator Non Gazatted First Class धर्मेन्द्र चौधरी ९८४५४२६६८० kumardk123st@gmail.com
22 Light Vechicle Driver Classless लेखराज थापा ९८४५२९००४४
23 Lab Assistant Non Gazatted Second Class बिरेन्द्र साह ९८४२८४१०२९ करार
24 Light Vechicle Driver Classless लेखनाथ न्यौपाने ९८४९८९०२५१ करार
25 Light Vechicle Driver Classless केदारनाथ दाहाल ९८५५०७०२३१ dkedar71@gmail.com करार
26 Office Assistant Classless मिलन कुमार थापा ९८६१७६४५४२ करार
27 Office Assistant Classless सुरेन्द्र कुमार यादव ९८४५२२२९६१ करार
28 Office Assistant Classless परदेशी चौधरी ९८०८००६४१० करार