हाम्रो बारेमा

सडक एवं पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी देशका विभिन्न भागहरुलाई एक-आपसमा आवद्ध गराई  देशकाे समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उध्येश्यका साथ सार्वजनिक सेवामा संलग्न रहेका सडक विभागका केन्द्रीय संगठन संरचना अन्तर्गतका विभिन्न ५ महाशाखाहरु मध्ये विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा पनि एक रहेको छ । यस महाशाखाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा अन्तर्गत देहायका शाखाहरु रहेका छन् :

(१) द्विपक्षीय शाखा    

 • द्विपक्षीय अनुदान तथा ऋणको लागि हुने वार्ता-सम्झौताको लागि आवश्यक कागजात तयार पार्ने ।
 • दातृ-संस्था, डोनर एजेन्सी र आयोजानाहरु बीच समन्वय गर्ने।
 • द्विपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मूल्यांकन गर्ने र निर्माण कार्यको लागि सम्झौता अनुसार कार्यवाही गर्ने।
 • द्विपक्षीय आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा पठाउने।
 • बैदेशिक सहयोग अन्तर्गत खटिआएका विदेशीहरुको पासपोर्ट र भिषा सम्बन्धी कार्य गर्ने।

(२) बहुपक्षीय शाखा

 • बहुपक्षीय अनुदान, ऋणको लागि हुने वार्ता-सम्झौताको  लागि आवश्यक कागजात तयार पार्ने एवं दातृ संस्थाहरु (डोनर एजन्सी) र आयोजनाहरु बीच समन्वय राख्ने ।
 • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मूल्यांकन गर्ने, निर्माण कार्यको अनुगमन र निर्माण कार्यको लागि भएका सम्झौता अनुरुप कार्यवाही गर्ने ।
 • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा पठाउने ।
 • बहुपक्षीय अनुदान र ऋणका लागि वार्ता-सम्झौताको कागजात तयार पार्ने कार्यविधि र कार्यतालिका अगाडि पेश गरिएका कार्यविधि र कार्यतालिका अनुसार नै हुनेछ ।
 • बहुपक्षीय आयोजनाहरुको पूर्व मूल्यांकन, निर्माण कार्यको अनुगमन र निर्माण कार्यको लागी भएको सम्झौता अनुरुपको कार्यविधि र कार्यतालिका द्विपक्षीय आयोजनाहरुमा पेश गर्ने ।
 • बहुपक्षीय आयोजनाहरूको प्रगति विवरण प्राप्त गरी लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक विवेचना गरी योजना तथा अनुगमन महाशाखामा पठाउने । साे सम्वन्धी कार्यविधि र कार्यतालिका द्विपक्षीय आयोजनाहरूमा पेश गरे अनुसार हुनेछ।