हाम्राे बारेमा

मातहतका सडकका कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि निर्धारित लगानी/साधन, कार्यान्वयन कार्यतालिका, लक्षित प्रतिफल र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरुको प्रवाह तथा कार्यान्वयन योजना अनुरुप ठिकसंग भइरहेका छन् छैनन् भनी सडक डिभिजन तथा योजना/आयोजनाहरुको प्रमुखहरुसंग विवरण माग गरी निरन्तर निगरानी गर्ने कार्य गर्दछ ।

कार्यक्रम, योजना/आयोजनाको निर्धारित उद्देश्यको सन्दर्भमा त्यसका कार्यहरु कति सान्दर्भिक, सक्षम, लाभदायी र प्रभावकारी देखिएका छन् भन्ने कुराको व्यवस्थित र उद्देश्य पुर्ण तरिकाले प्राविधिक/व्यवस्थापकिय दक्षता प्रयोग गरी लेखाजोखा गर्ने कार्य गर्दछ ।

 डाउनलोड