कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance महेश बाेहरा 98485668272
2 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सराेज पाण्डे
3 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance नेत्रराज जाेशी
4 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance लाेकेन्द्र कुमार खडका
5 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सतविर राना
6 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भुवन मल्ल
7 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance गाेबिन्द प्रकाश अेाली
8 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भुवन जाेशी
9 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बसन्त बहादुर चन्द
10 Senior Division Engineer Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance हरिहर पन्त
11 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सुमन थापा
12 Operator Officer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance लक्ष्मण सिंह ऐर
13 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सुभाष बडु
14 Accountant Non Gazatted First Class Account Account Construction Equipment Maintenance पदमा कुमारी भट्ट
15 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance विजय बिस्ट
16 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रदीप बहादुर शाही
17 Senior Welder Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मान बहादुर घर्ती
18 Senior Store Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance अन्तराम जोशी
19 Senior Blacksmith Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance आत्मा राम चौधरी डगौरा
20 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मोहन कुमार मगर
21 Senior Painter Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance गौरी कन्दङवा
22 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रेम बहादुर पुन मगर
23 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance टेक वहादुर मगर
24 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance कृष्ण बहादुर लामा
25 Computer Operator Non Gazatted First Class Engineering General Administration Construction Equipment Maintenance राजु दमाइ
26 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance प्रेम सिहं लुहार
27 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance लाल बहादुर बिश्वकर्मा
28 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance अरुण प्रकाश जोशी
29 Second Blacksmith Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मोहन देव भट्ट
30 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance कृष्ण बहादुर खत्री
31 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance राज बहादुर चन्द
32 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance दान बहादुर शाही
33 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मोहन बहादुर गुरुङ
34 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance उदय बिश्वकर्मा
35 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बसन्त कुमार थापा
36 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बल बहादुर खनाल
37 Office Assistant Classless Administration General Administration Construction Equipment Maintenance लक्षमी कुमारी सारुमगर
38 Office Assistant Classless Administration General Administration Construction Equipment Maintenance मान बहादुर नेपाली
39 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration Construction Equipment Maintenance दिल बहादुर मलासी