सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/154 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/31 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 लाेडरको विभिन्न स्पेयर पार्टसहरू सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/153 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 विज्ञप्ती सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/151 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना IFB NO.: 4/2080/081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/152 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 ठेक्का किन नतोड्ने ? सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/29 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/150 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/30 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice for Notification of Intention to Award the Contract; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना । सडक विभाग २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/149 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 ध्यानकर्षण सम्कन्धमा सडक डिभिजन, ललितपुर २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Contract Award Notice for Contract Identification Number: SRCTIP-DOR-KDP-CS-QCBS- 31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ जेठ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्