सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/144 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/143 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/142 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 लिलाम सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक कार्यालय, दाङ्ग २०८१ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/17 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/141 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/16 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 टायर ट्युव तथा स्येयर पाटर्स खरिद सम्बन्धी दररेट पस्ताब पेश गर्ने बारेकाे सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्र रद्द गरिएको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/15 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आशयको सुचना (Training Equipments-MTC/33701014/NCB/080-81/04 ) यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/06 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/07 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ बैशाख २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 सम्पत्ति तथा मालसामानकाे लिलाम बढाबढकाे सूचना ! गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०८१ बैशाख २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 सार्वजनिक सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 आयोजनाका अस्थायी दरबन्दी तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८१ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्