कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Civil Highway राज कुमार यादव
2 Accountant Non Gazatted First Class Account Account विष्णु प्रधान
3 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration पुष्पा गिरी खड्का
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway गोपाल थापा
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway जितेन्द्र कुमार चौधरी
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway हरिकृष्ण के सि
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway विजय शर्मा
8 Senior Division Engineer Second Class Civil Highway सि.डि.ई. कृ्ष्ण नाथ ओझा