सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफुवेसी रसुवागढी सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice Regarding Repetition of Manpower,Notice No-3-PMEU-074-75, C.N PMEU-3373621-074-75 DPR 1-5, PMEU-337159-074-75 DPR 6-19,PMEU Unit सडक विभाग २०७४ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 LOI of Technical notice 03-2074-75 हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना कार्किमनकामना, गेर्खु, र भैरवी । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 त्रिशुली मैलुङ्गको स्याफुवेसी रसुवागढिको सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सुचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७४ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०८-२०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना सडक डिभिजन, नुवाकोट २०७४ चैत्र १३ फाइल उपलब्ध छैन
8 आसय को सूचना (ठेक्का नं. २१ र २२ आ.व. २०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र आह्वानको सूचना (०७-२०७४/७५) सडक डिभिजन, पाल्पा २०७४ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding Annulment of Bidding Process, ADB/PD आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०७४ फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-11, Mechanical Branch सडक विभाग २०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding Intention of Award , C.N: RSDPAF-DoR-G/ICB-12, Mechanical Branch सडक विभाग २०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice Regarding Intention of Approval of Bid, C.N : RSDPAF-DoR-G/ICB-16, Mechanical Branch सडक विभाग २०७४ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको जरुरी सूचना सडक डिभिजन, नुवाकोट २०७४ फाल्गुण १५ फाइल उपलब्ध छैन
15 Notice Regarding Consulting Services on Traffic, Surface Distress and Road Roughness Surveys on Strategic Road Networks (SRN),HMIS-ICT Unit सडक विभाग २०७४ माघ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice Regarding Construction Supervision and TOR of C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-1, C.,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-2,C.N.NIRTTP-DOR-S-IND-3, FCB सडक विभाग २०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Opening Financial Bids,C.N:HRP/3372244/074/75/UT-013 and C.N:HRP/3372244/073/74/BC-033 हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७४ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice Regarding Shortlisted Consultant and RFP for PMEU/337362/074/75 DPR 1to 5, PMEU/337159/074/75 DPR 6 to19 and PMEU/337159/074/75 F to 1, PMEU Unit सडक विभाग २०७४ माघ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice Regarding Repetition of ManPower, PMEU-337159 -074 -75 DPR 17 to 19 Notice No - 2-PMEU -074-75, PMEU सडक विभाग २०७४ माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding Repetition of ManPower, C.N PMEU-337362/074/75 DPR 1 to 5 & PMEU /337159/074/75 DPR 5 to 16 ,Notice No- 1-PMEUl074l75, PMEU, सडक विभाग २०७४ माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्