तेली खोला पुल, लेटांग, मोरंग

तेली खोला पुल, लेटांग, मोरंग