उपकरण प्रयाेग सम्बन्धी जानकारी

उपकरण प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शर्तहरु

१.  बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म १० घन्टाको १  सिफ्ट हुनेछ ।

२.  Hourly Hire Rate अनुसार माग भएमा माग गरेको घन्टाको लागि Hourly Hire Rate अनुसार भाडामा दिईने छ ।

३.  मेसिन बिग्रेको समयमा भाडा लाग्ने छैन ।

४.  सार्बजनिक बिदाको दिन मेसिन संचालन नभएमा भाडा लाग्ने छैन ।

५.  काम गरेको वखतमा मेसिनको कुनै पनि हानि -नाेक्सानीकाे क्षातिपूर्ती गर्ने  उत्तरदायित्व मेशिन प्रयोगकर्ताको हुने छ ।

 ६.  मेसिन भाडामा माग भएको समयको लागि लाग्ने भाडा रकममा २५ प्रतिशत थप गई हुन आउने रकमको काेषा तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको नेपाल बै‌क लिमिटेड स्थित धरौटी खाता नं. २७/५१ ८४२७ मा जम्मा गराइ निवेदन साथ ऊक्त भौचर पेश गर्नु पर्नेछ ।

७. मेसिन बिग्रीई मर्मत गर्न समय लागेको कारणबाट मेसिन प्रयोगकर्ताको काममा कुनै बाधा नोक्सानी पर्न गएमा यस कार्यालय जिम्मेबार रहने छैन ।

८.  मेसिन संचालन गर्दा कार्यक्षेत्रको संधियार कसैलाई हानी नोक्सानी भएमा  साे को क्ष्यतिपूर्ती जिम्मेवारी मेसिन लग्ने निकाय कै हुनेछ ।

९.  काम नसकिकन मेसिन बिग्री वा अन्या कारणले फिर्ता गर्न परेमा फिर्ता गर्न लाग्ने खर्च समेत मेशिन प्रयोगकर्ताले व्यहोनु पर्ने छ ।

१०.  खटिएका अपरेटर मेकानिक आदिले पाउने खर्च तथा ओवर टाईम भत्प्रता प्रयाेगकर्ताले व्यहोनु पर्नेछ ।

११.  मेसिन प्रयोग कर्ताले अनिवार्य रुपमा समय मिति जनाई मेसिन बुझ्न पर्नेछ र फिर्ता गर्दा यस कार्यालयले अनिवार्य रुपमा समय र मिति जनाई बुझ्नेछ ।

यान्त्रिक उपकरण भाडा दर, (ईन्धन बाहेक) तालिका

सि.नं. मेसिन सडक विभागको कोड क्षमता बर्ग भाडा दर प्रति सिफ्ट रु.
प्रति घण्टा रु.
ट्रयाक डोजर ३१ १२०देखि १८० हर्ष पावर सम्म १८०० १२६००
मिनी ट्रम्पर ३५ १ घन मिटर सम्म २५० १७५०
मोटरग्रेडर ५५ १८० देखि १४५ हर्ष पवेर साम १२०० ८४००
व्हिल लोडर ६८ १.७५ देखि २.५ घन मिटर सम्म १२०० ८४००
व्हिल लोडर ६८ १ देखि १.७५ घन मिटर सम्म १००० ७०००
३ व्हिल लोडर ९४ १२ टन सम्म ५०० ३५००
Pedestal Vibrating रोलर ९८ ०.५ टन सम्म ४०० २८००
टिपेर ट्रक ११६ १५० हर्ष ४५० ३१५०
मिनी ट्रक ११७   ३०० २१००
१० वाटर ट्यांकर ११९ ६ किलो लिटर सम्म ५५० ३८५

Follow Us