कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class अाेम बहादुर थापा
2 Accountant Non Gazatted First Class वलदेव पौडेल
3 Computer Operator Non Gazatted First Class गोरख बहादुर भण्डारी
4 Senior Mechanic Non Gazatted First Class घुरन यादव
5 Senior Operator Non Gazatted First Class प्रेम बहादुर जर्घा मगर
6 Senior Operator Non Gazatted First Class इश्वरचरण चौधरी
7 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class सानु थापा
8 Kharidar Non Gazatted First Class अमृत लाल के.सी.
9 Senior Mechanic Non Gazatted First Class राजाराम ठकुरी
10 Senior Mechanic Non Gazatted First Class आराम बहादुर गुरुड॰
11 Senior Mechanic Non Gazatted First Class भोग बहादुर के॰सी॰
12 Senior Mechanic Non Gazatted First Class बोधी प्रसाद चौधरी
13 Senior Operator Non Gazatted Second Class तेज नारायण यादव
14 Senior Store Mechanic Non Gazatted Second Class यादव के॰सी॰
15 Junior Mechanic Non Gazatted Third Class गीर बहादुर कवर योगी
16 Heavy Vechicle Driver लाेकमणी चाैधरी
17 Office Assistant Classless अस राम चौधरी
18 Office Assistant Classless कमला भारती
19 Office Assistant Classless मोहन प्रसाद न्यौपाने
20 Office Assistant Classless पप्पु लाल जमदार
21 Office Assistant Classless रोबर वीर चौधरी
22 Light Vechicle Driver विष्णु प्रसाद खड्का