सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 कम्प्युटर सामाग्री खरिद सम्बन्धि पुन: दररेट पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/58 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/59 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Amendment No.1 and Clarification No.1; ACCESS-DOR-BGC-QCBS-01; Selection of Consulting Service For (i) Detailed Engineering Survey and Design of Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) Highway section and associated Bridges; (ii) Environment Assessment for Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) highway section and associated Bridges and; (iii) Construction Supervision of Improvement/Widening of Butwal-Gorusinghe-Chanauta section (69Km) of East –West Highway. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 भवन मर्मत गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं.-०७-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ चैत्र ०३ फाइल उपलब्ध छैन
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/57 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notification of Award to Individual Procurement Specialist SRCTIP-DOR-CS-IND-32 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/56 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 वेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा भएको परिपत्र कार्यान्वयन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/55 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 सर्कुलर पेज / वेवपेज तथा इमेल Login Credentials सम्बन्धमा (DOR Office Use Only) सडक विभाग २०७९ चैत्र ०१ फाइल उपलब्ध छैन
14 Amendment No. 1 and Clarification No. 1 on Project Management Consultants for the establishment of a modern GIS/web-based Road Asset Management System SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आ.व २०७७-०७८ भन्दा अघाडीको धरौटी फिर्ता सम्बन्धि सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ फाल्गुण ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/54 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/53 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०९ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/52 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Amendment on Notice no. SRCTIP/4/079-80; Contract Identification Number: SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्