सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Bid Addendum (Addendum No. 1 and Clarification No. 1) for Contract Identification No. ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot-2). विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/96 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/11 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/97 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Login Credentials सम्बन्धमा (DOR Office Use Only) सडक विभाग २०८० माघ १५ फाइल उपलब्ध छैन
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/98 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/95 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 करारमा सुरक्षा सेवा खरिदकाे दरभाउपत्र आब्हवान सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, हेटौडा २०८० माघ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/94 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/93 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/92 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (दोश्रो त्रैमासिक 2080/81) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८० माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० माघ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/91 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/90 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/89 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/88 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/87 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्