कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Office Assistant First Class रामजी बहादुर थापा ९८४९५५४८३८ नेपाली
2 Light Vechicle Driver First Class रामचन्द खुलिमुली ९८६१२८७६१६ khulimuli715@gmail.com नेपाली
3 Heavy Vechicle Driver First Class हरीकृषण श्रेषठ ९८४१९४७६५१ Harishrestha565@gmail.com नेपाली
4 Office Assistant First Class शकर दयाल ठाकुर ९८४४०६४५९७ dipshankar323232@gmail.com नेपाली
5 Engineer Third Class Engineering Mechanical अर्जुन िमश्र mishraarjun966@gmail.com
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance शितल कुमार चाैधरी sitalkumarchaudhary600@gmail.com
7 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance मनाेज कुमार पडित
8 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance इन्द ब अाले मगर