दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

२०८० साउन १०

  यस कार्यालयमा रहेका Grader, Wheel Loader Water Tanker को लागि टायर ट्युबहरू आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु लार्इ समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान÷भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०७९।०४।१७ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न Standard Bidding Document मा दररेट भरी उपलब्ध गराइ दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


डाउनलोड गर्नुहोस्