Report of Project Under SRCTIP, DCID

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Typical Cross Section Details of Road & Miscellaneous Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
2Typical Box Culvert Drawings (Part-1) of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
3Typical Box Culvert Drawings (Part-2) of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
4Bagmati East Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
5Godari Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
6Dumajor Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
7Rai Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
8Chapani Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
9Lakhandei Bridge Drawings (Part-2) of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
10Lakhandei Bridge Drawings (Part-1) of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
11Dumdume Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
12Kalinjor-2 Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
13Kalinjor-1 Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
14Phuljor Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 3)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
15Amuwa Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
16Bankhe Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
17Batuwa Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
18Jarlahi Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
19Dholan Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्
20Maraha Bridge Drawings of SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2)

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० चैत्र १२डाउनलोड गर्नुहोस्