कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance याम बहादुर राई
2 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance दिपेश विश्वकर्मा
3 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance देवी श्रेष्ठ
4 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सुरेन कुमार माझी
5 Senior Mechanic Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance आशिष चाैधरी