कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance याम बहादुर राई
2 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance दिपेश विश्वकर्मा
3 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance शिवपुजन साह
4 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सन्तोष राई ९८६१५७६६१६
5 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance देवी श्रेष्ठ
6 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सुरेन कुमार माझी
7 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account सुनिल कुमार श्रेष्ठ
8 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सनोज कुमार राय