दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/09

२०८१ आषाढ ०६

बिषयः– दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना

(प्रकाशित मिति- २०८1/03/05)

Notice No: MTC/DP/080-81/09

यस तालिम केन्द्र मा तालिम सामाग्री को बेन्च र Demonstration Table र Trolley को Frame आवश्यक परेको हुँदा उक्त Fabrication of Automotive Demonstration Bench and Trolley Frame कार्य गर्नु परेको हुँदा यस कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित निर्माण व्यावसायीहरु तथा सूचिकृत नभएका सम्बन्धित निर्माण व्यावसायी समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजातहरु सहित सूचीकृत हुन निवेदन सहित सूचना प्रकाशित मिति बाट ७ दिन भित्र यसै साथ संलग्न Bid Document मा दर रेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको  छ ।


डाउनलोड गर्नुहोस्