कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway ई. प्रेम प्रकाश खत्री
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. विनोद भट्टराई
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई. आकृति लाखे
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई.पुजन श्रेष्ठ
5 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account खुमनाथ कंडेल
6 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration शर्मिला तिवारी
7 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration सरिता घिमिरे
8 Computer Operator Non Gazatted First Class Account समिस प्याकुरेल 9841438922
9 Office Assistant Classless कुमार काफ्ले