कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Account Officer Third Class Administration Account द्रुण प्रसाद फुँयाल +९७७-०१०-५६०२५३ dpphuyal@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र प्रकाश तेली +९७७-९८४४७१२०४८ er.birendra@hotmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway ई‍.बोधप्रसाद भण्डारी ‌‍+९७७-०१०-५६०२५३ bhandaribodh@dor.gov.np
4 Senior aa waa operator उमेश प्रसाद खनाल +९७७-०१०-५६०२५३
5 Light Vechicle Driver श्री जगत बहादुर श्रेष्ठ 9841366519
6 Office Assistant श्री लुमणी प्रसाद न्यौपाने
7 Light Vechicle Driver श्री दिपक शाह
8 Light Vechicle Driver श्री प्रेम दर्लामी
9 Office Assistant श्री शिवलाल श्रेष्ठ
10 Office Assistant श्री विष्णु बहादुर राई
11 Office Assistant श्री नवराज महरा 9808339371
12 Office Assistant श्री नवराज पँडीत 9843084827
13 Office Assistant श्री नारायण बहादुर लामा