फोटो ग्यालरी

सडक डिभिजन पाल्पा अन्तगर्गत कार्यरत लेन्थवर्करहरु ।
उत्कृष्ठ कार्य गरे बापत सम्मानित लेन्थवर्कर
उत्कृष्ठ कार्य गरे बापत सम्मानित सुपरभाईजर
सडक डिभिजन पाल्पा अन्तगर्गत कार्यरत कर्मचारी, सुपरभाईजर तथा लेन्थवर्करहरु ।
कार्यक्रममा मिति २०७९/११/१७
ई. श्री सागर सर बाट प्रशिक्षण कार्यक्रम
कार्यक्रममा मिति २०७९/११/१७
सडक डिभिजन पाल्पा अन्तगर्गत कार्यरत सुपरभाईजर ।
उत्कृष्ठ कार्य गरे बापत सम्मानित लेन्थवर्कर