कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway ई.चुडाराज ढकाल phphulaki@gmail.com
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway निरज ठाकुर
3 Account Officer Third Class Administration Account -
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सुजना कंडेल
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सुनिता दाहाल
6 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account गणेश कटुवाल
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration शर्मिला तिवारी
8 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration तारा खड्का