DOR Strategic Plan and Policy Documents

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1बाघको आक्रमणको लागि सुरक्षा योजना

Office: सडक विभाग

२०८१ आषाढ ३२डाउनलोड गर्नुहोस्
2सडक पू्र्वाधार विकास र व्यवस्थापनको लागि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा नीति २०८०

Office: सडक विभाग

२०८० फाल्गुण ०६डाउनलोड गर्नुहोस्
3DEPARTMENTAL GUIDELINE_ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY GUIDELINE FOR ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 2080

Office: सडक विभाग

२०८० फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
4DEPARTMENTAL POLICY_ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY POLICY FOR ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 2080

Office: सडक विभाग

२०८० फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
5सडक पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनको लागि व्यवसायजन्य र स्वास्थ सुरक्षा नीति, २०८०

Office: सडक विभाग

२०८० फाल्गुण ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
6Departmental Policy Document (DOR Strategy July 1995)

Office: सडक विभाग

२०८० साउन १५डाउनलोड गर्नुहोस्
7DOR Strategy

Office: सडक विभाग

२०७३ भाद्र १६डाउनलोड गर्नुहोस्
8List of National Highway and Feeder Roads

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्
9Inplementation Schedule

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्
10Five Years Strategic Plan

Office: सडक विभाग

२०७३ बैशाख २३डाउनलोड गर्नुहोस्