कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway पदम गुरौ ९८४६११२३३७ guraupadam337@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway Netra Prasad Devkota ९८५७८२४१०२ devkota.arten@gmail.com निमित्त योजना प्रमुख
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway नेत्र प्रसाद देवकोटा ९८५७८२४१०२ devkota.arten@gmail.com योजना प्रमुख (निमित्त)
4 Chief Account Officer Third Class Account Account B & R दिनेश थापा ९८४७१४६९४८ dinesh.thapabtl28@gmail.com लेखा अधिकृत
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सुमन सुवेदी ९८५७८७७०२१ sumansubedi881@gmail.com इन्जिनियर
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway टेकेन्द्र विश्वकर्मा ९८५७८५३४९७ tekendrabk721@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway तेजेन्द्र चन्द ९८६८२२६१८६ tnpl049@gmail.com