३३७०१४ भवन निर्माण

ब.उ.शि.नं. योजनाको नाम  विनियोजित बजेट  ठेक्का नं.  निर्माण ब्यबसायी  बोलपत्र/ दरभाउपत्र काम हुने खण्ड  ठेक्का रकम  सम्झौता मिति  सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति  हाल सम्मको प्रगति  हालसम्मको खर्च 
337014 Construction of Office Building in premises of Division Road Office, Tumlingtar   DROTLR/337014/2073/74-58 कृष्ण लक्ष्मी निर्माण सेवा  बोलपत्र  Boharatar, Tumlingtar  11,611,993.68  2073.12.30   2074.09.15  20%                    -