३३७१५७ स्थानीय सडक पुल

ब.उ.शि.नं. योजनाको नाम  विनियोजित बजेट  ठेक्का नं.  निर्माण ब्यबसायी  बोलपत्र/दरभाउपत्र काम हुने खण्ड  ठेक्का रकम  सम्झौता मिति  सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति  हाल सम्मको प्रगति  हालसम्मको खर्च 
337157 Construction of Arun River Bridge over Arun River Sankhuwasabha/ Bhojpur २०००००० Arun/066/067-32 स्वच्छन्द निर्माण सेवा  बोलपत्र  Arun River Bridge at Lamsuwaghat  115,522,926.64  2069.03.26   2074.03.24  27%   40,866,697.00
337157 Construction of Irkhuwa Khola RCC Bridge along Dingla-Kulung Road,Bhojpur , Bhojpur २०००००० IKB/068/069-34 हरि हरि निर्माण सेवा  बोलपत्र  Irakhuwa Khola, Kulung VDC    24,099,660.07  2069.03.26   2071.09.26  25%     6,916,009.94
337157 Construction of Chirakhuwa Khola RCC Bridge along Dingla - Kulung Road , Bhojpur २०००००० CKB-067/68-35 सगरमाथा सर्बउद्दार जे भी  बोलपत्र  Chirakhuwa Khola, Kulung VDC    28,188,090.25  2068.03.19   2074.11.30  33%   10,396,295.27
337157 Construction of Bridge over Yawara Khola along Mawadin-Nundhaki Road, Sankhuwasabha २०००००० DROTLR-337157-2073/74-01 कुन्सलिंग कन्स्ट्रक्सन  बोलपत्र  Yawara Khola, Chainpur Na.pa.    58,770,778.70  2073.05.28   2075.06.13  0%  
337157 Construction of Bridge over Hewakhola along Chainpur-Jaljala Road in Sankhuwasabha District (Pre-stressed Concrete) २०००००० DROTLR-337157-2073/74-02 पुस्पंजलि कन्स्ट्रक्सन  बोलपत्र  Hewa Khola, Jaljala VDC    40,529,707.85  2073.05.24   2075.6.8  0%                       -  
337157 Construction of Bridge over Mayakhola along Rammandir-Madi Road in Sankhuwasabha District (Pre-stressed Concrete) २०००००० DROTLR-337157-2073/74-03 बि=टि= निर्माण सेवा  बोलपत्र  Maya Khola, Madi VDC    52,524,652.00  2073.05.24   2075.6.8  50%   24,229,718.31