३३७१६५ सडक बोर्ड नेपाल

विनियोजित बजेट  ठेक्का नं.  निर्माण ब्यबसायी  बोलपत्र/दरभाउपत्र काम हुने खण्ड  ठेक्का रकम  सम्झौता मिति  सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति  हाल सम्मको प्रगति  हालसम्मको खर्च 
2000000 DRODKT/165/070/071-29 सल्टर कन्स्ट्रक्सन  बोलपत्र  Ch.23+300 km  to Ch.37+000 km      1,402,416.60    2071.03.15  50%                       -  
2000000 DROTLR/337165/071/072-38 पी=पी=निर्माण सेवा  बोलपत्र  Ch.11+000 km  to Ch.15+000 km      2,537,475.00  2071.11.14   2072.02.31  45%     1,241,499.36
1000000 DROTLR-337165-2072/73-20 मंगला देबी कन्स्ट्रक्सन  दरभाउपत्र  Ch.23+300 km  to Ch.37+000 km         744,375.00  2072.12.23   2073.03.15  60%        165,392.74
200000000 DROTLR-337165-2072/73-33 याक्थुमहांग निर्माण सेवा  बोलपत्र  Ch.2+300 km  to Ch.12+300 km  150,037,540.40  2073.05.16   2075.05.15  10%   11,944,493.38
280000000 DROTLR-337165-2072/73-34 स्वच्छन्द निर्माण सेवा  बोलपत्र  Ch.12+300 km  to Ch.23+300 km  210,891,216.27  2073.04.19   2075.07.15  25%   50,255,105.79
30000000 DROTLR/337165/2073/74-52 डी=एस=पृथ्बी जे भी  बोलपत्र  Ch.37+300 km  to Ch.45+000 km    31,395,739.00  2073.09.08   2074.02.15  25%     4,931,300.79
7500000 DROTLR/337165/2073/74-53 जोशी निर्माण सेवा  बोलपत्र  Ch.37+300 km  to Ch.92+000 km      5,434,761.00  2073.09.08   2074.02.15  85%     4,864,861.59
4000000 DROTLR/337165/2073/74-59 बन्दना कन्स्ट्रक्सन  बोलपत्र  Ch.37+300 km  to Ch.92+000 km      2,530,405.12  2073.12.27   2074.02.31  20%        165,392.75
बसन्तपुर-मुढे-चैनपुर-खाँदबारी सडक