३३७३३१ सडक सुरक्षा

 

ब.उ.शि.नं. योजनाको नाम  विनियोजित बजेट  ठेक्का नं.  निर्माण ब्यबसायी  बोलपत्र/दरभाउपत्र काम हुने खण्ड  ठेक्का रकम  सम्झौता मिति  सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति  हाल सम्मको प्रगति  हालसम्मको खर्च 
337331 Road  and Traffic Safety works along Mamling-Chainpur-Khandbari Road, Sankhuwasabha २०००००० DROTLR-337331-2073/74-60 बन्दना कन्स्ट्रक्सन  बोलपत्र  Mamling-Chainpur-Khandbari Sector  1,504,944.00  2073.12.27   2074.02.31  2%                   -  
337331 Road  and Traffic Safety works along Mamling-Chainpur-Khandbari Road, Sankhuwasabha १३५००००० DROTLR-337331-2073/74-70 कबिर रुपा जे भी  बोलपत्र  Mamling-Chainpur-Khandbari Sector  9,512,900.00  2074.03.7   2074.09.7  0%