हाम्रो बारेमा

१.१ कार्यालयको ईतिहास : सडक विभागको  तत्कालिन हरेक जिल्लामा रहेका जिल्ला सडक कार्यालयहरु बिगत्न भै सुनसरी र मोरङ जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेने गरी २०४९ सालमा पुर्वान्चल डिभिजन सडक कार्यालय न ३ बिराटनगर नामाकरण भएको र पुन २०७२ श्रावन देखि पुर्वान्चल क्षेत्रिय सडक निर्देसनालय अन्तर्गत् जिभिजन सडक कार्यालय बिराटनगर र हाल संघीय सडक सुपरिवेस्नाखन तथा अनुगमन कार्मांयालय अन्तर्गत सडक डिभिजन, विराटनगर नामाकरण रही सुनसरी र मोरंग जिल्लामा पर्ने राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरु र पूल पुलेसहरु निर्माण कार्य गर्दै आएको छ

१.२ कार्यालयको स्पस्ट दृष्टिकोण ,लक्ष्य र उदेश्य : राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरी सडक चुस्त दुरुस्त राख्ने, पुल्पुलेसाहरु को निर्माण तथा मर्मात गर्ने

१.३ कामसंग सम्बन्धित शाखा तथा कार्यालयहरु :

क. कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष

ख. प्राबिधिक शाखा

ग. आर्थिक प्रसासन शाखा

घ. प्रसासन साखा

ङ. निर्माण गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला (lab)

१.५ सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना :

 सडक डिभिजन, बिराटनगर

 सम्पर्क न ०२१-५१२१७७

 फ्याक्सन ०२१-५३०७२१

२. सेवाहरुको सुची :

सेवाको विवरण : नागरिक बडा पत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार

सेवा कसरी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडा पत्रमा उल्लेख गरीय अनुसार

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका सर्तहरु : नागरिक बडा पत्रमा उलीखा गरीय अनुसार

सेवा प्राप्त गर्न कुनै फाराम भर्नु पर्ने भए सो को दौन्लोद गर्न सकिने ढाचा : त्यस्तो ढाचा तोकिएको छैन

कामसंग सम्बन्धित दस्तुर तथा सुल्क : नागरिक बडा पत्रमा उल्लेख गरीय अनुसार ।डाउनलोड