कार्य क्षेत्र

सडक विभागले हेर्ने रणानैतिक सडकहरु मध्ये मोरंग र सुनसरी जिल्लामा पर्ने सडकहरु ।