कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration तुलाराम गिरी 9858052937
2 Computer Operator Non Gazatted First Class महेश कठायत 9844867878 kathayatmahesh2052@gmail.com
3 Heavy Vechicle Driver Classless अमर बहादुर खत्री
4 Office Assistant तिलक प्रसाद चापागाईँ
5 Office Assistant Classless प्रेम बहादुर पुन मगर
6 Office Assistant Classless चन्द्र लाल लामिछाने