सामान्य जानकारी

सेबाहरुको सुची

यान्त्रिक उपकरण तथा सबारी साधनहरुको मर्मत संभार एबम संचालन । 

सेवाको बिबरण

(क) बिभागीय अमानती काममा मेशिन संचालन ।
(ख) भाडामा मेशिन संचालन ।

 सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा

नगरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ।

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अबस्थाका शर्तहरु 

नगरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ।

सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम भर्नुपर्ने भए सोको डाउनलोड गर्न सकिने ढाचा

(क) कार्यालय, संघ-संस्थाको हकमा लेटरहेडमा बिबरण खुलाईएको पत्र ।
(ख) अन्य व्यक्ति बिशेषको हकमा रु. १० को टिकट टासी बिबरण खुलाईएको निबेदन पत्र ।

कामसँग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क 
 
(क) बिभागीय-अमानती काममा निःशुल्क  ।
(ख) भाडाको काममा सडक बिभागले तोकेको भाडादरमा  ।
(ग) भाडा दर रेट सडक बिभागको Website www.dor.gov.np  मा हेर्न सकिने ।