कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway राजिब श्रेष्ठ ९८५८३६६६०१ errajiv.rdjumla@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway नरेश प्रसाद केशरी ९८५१०७०७५० kesharinaresh@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway चित्र चौलागाइ ९८५८३९१००१ chitra.chaulagain07@gmail.com
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कमला चौलागाइ ९८४६९४९९६९ chaulagainkamala12@gmail.com
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway बिरेन्द्र रावल ९७४२२६८५५० rawalbirendra15@gmail.com
6 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration कमला धराला ९८६८३७५०२७ dharalakamala11@gmail.com
7 Accountant Non Gazatted First Class Account Account गोपाल बुढा ९८५८३२१००७ kalpitgopal@gmail.com
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कार्मा तेन्जिन लामा