कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway सुनिल बाबु पन्त 9858440235 sunilbabupantofficial@gmail.com योजना प्रमुख
2 Account Officer Third Class Account Account बिमिता पोखरेल bimitapokhrel@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway आशिष देव ९७६१७६८८७३ aashishdeo99@gmail.com