सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-3) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Bid Addendum No.1 for Contract no. SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-04 (Lot-1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 लिलाम हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/136 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 आशयको सुचना- tools यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ बैशाख १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 स्वतः प्रकाशन सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 स्वतः प्रकाशन माघ-चैत्र सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८१ बैशाख १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/14 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/134 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/135 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/132 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 कम्प्युटर सामाग्री खरिद सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (तेश्रो त्रैमासिक 2080/81) सडक डिभिजन, शिवपुर २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/133 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 मन्दिर मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 मोटर ग्रेडर को ( ट्रांन्समिसन )मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ बैशाख ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/131 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Contract Award Notice for Contract Identification ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/130 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Shortlisting Notice for Construction Supervision of RSIC under SHIP (ADB Loan No. 3722-NEP) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८१ बैशाख ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्