सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Standing List for Vehicles सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Standing list for press सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Standing List for furniture and fixtures सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Standing list for newes paper सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Standing list for notice publish सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Standing List for Office and Stationary Goods सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Standing list for Vehicle's Parts and Tools सडक विभाग २०७३ आश्विन १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 EOI for Consulting Service, Notice no: 01/073/074, Bridge Branch सडक विभाग २०७३ आश्विन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Master Plan to Purchase, Bridge Branch सडक विभाग २०७३ आश्विन ०७ फाइल उपलब्ध छैन
10 Notice about PPMO E-Procurement Portal to create admin account सडक विभाग २०७३ आश्विन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Amendmend No. 2 on Contract No ACQMP3371454/2072/73-009 Ref no. 102/073/074 सडक विभाग २०७३ आश्विन ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Amendments to the RFP for short listing of Consultants/Submission of Proposals Ref no. 102/073/074. Contract No: ACQMP/3371454/2072/73-009 सडक विभाग २०७३ भाद्र २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice for Letter of Intention of Notice no 7/PMEU/072/73, Package No-PMEU/337159/072/73 DPR 21~27,32 सडक विभाग २०७३ भाद्र १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice for short listing of consultant DPR, ACQMP सडक विभाग २०७३ भाद्र ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice to Register the Firm for Standing List - FCB,DOR सडक विभाग २०७३ भाद्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Opening of Financial Proposal for Detailed Engineering Survey, Details Design of Roads and Report Preparation(DPR) of Roads, Notice no 7-PMEU/072/73 सडक विभाग २०७३ साउन ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 EOI Notice for Construction Supervision of SRIP-ADB सडक विभाग २०७३ साउन ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Invitation for Bid of Bhairahawa-Lumbini-Taulihawa Road(SRIP)-ADB सडक विभाग २०७३ साउन ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice of intention to award the contract EEAP-ADB सडक विभाग २०७३ साउन २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Standing List for Feasibility Study and DPR PMEU 073/74 सडक विभाग २०७३ साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्