सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूचीमा हेरफेर सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना सडक विभाग २०७९ माघ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/34 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/33 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 अन्तरकृया सम्वन्धमा । सडक विभाग २०७९ माघ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ०८ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ माघ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/32 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notification of Intention to Award the Contract: SRCTIP-MOPIT-CS-QCBS- 19 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ पौष २८ फाइल उपलब्ध छैन
8 DOR Newsletter Volume-30 काे लागि लेख रचना सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७९ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 विवरण पठाउने सम्बन्धमा। सडक विभाग २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/31 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०८ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/30 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/28 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/29 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बाेलपत्र सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, जनकपुर २०७९ पौष २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ पौष १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/27 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्