कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway अमित कुमार श्रेष्ठ 9851243662 mprpwestern@dor.gov.np
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway नारायण पौड्याल ९८५१२३१०५१ mprpwestern@dor.gov.np
3 Account Officer Third Class Administration Account महेश ढकाल ९८५६०४२१११ mprpwestern@dor.gov.np
4 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration नारायण प्रसाद पौडेल ९८५७६२३५७७ mprpwestern@dor.gov.np
5 Computer Operator Non Gazatted First Class सुदीप कोइराला 9841062891 mprpwestern@dor.gov.np
6 Office Assistant मन कुमारी पौडेल 9806732651 mprpwestern@dor.gov.np