कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Superintending Engineer First Class Engineering Civil Highway चन्द्र नाराायण यादव
2 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway गोबिन्द प्रसाद खनााल
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शिव खनाल
4 Chief Account Officer Third Class Account Account B & R पृथ्विराज भुसाल
5 Operator Officer Non Gazatted First Class Administration General Administration B & R श्रीमाया रावल