कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway राम कुमार देव 9857014076
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway विरेन्द्र प्रकाश तेली birendra.rd@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शरद आचार्य sharadacharya6@gmail.com
4 Chief Account Officer Third Class Account Account यज्ञ प्रसाद श्रेष्ठ
5 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration मेघनाथ पौडेल cloudpaudel@gmail.com
6 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration नारायण फुल्लेल
7 Accountant Non Gazatted First Class Account Account चन्द्र बहादुर मल्ल
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्रीकिसुन महरा
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway धन बहादुर चौधरी
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राजेश अधिकारी
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway ललित कुमार यादव
12 Light Vechicle Driver Classless Administration General Administration पर्शुराम थारु
13 Light Vechicle Driver Classless Administration General Administration ओम बहादुर पोखरेल करार
14 Office Assistant Classless Administration General Administration झगरु थारु
15 Office Assistant Classless Administration General Administration हरी अधिकारी करार