सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना सडक विभाग २०८१ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 सम्पति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीको बोलपत्रको आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/12 यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 लिलाम कार्यको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 लिलाम कार्यको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना (HEDITH/AUCTION/01/2080-081) हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/156 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Lettter of Intent for IFB/04/2080-081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice for Notification of Contract Award Notice for Contract Identification No; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/155 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -Printer and laptop यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/38 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/37 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/09 यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/36 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र सम्बन्धमा । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/35 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने बारे - Wheel Alignment Machine यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना । HMIS-ICT शाखा, याेजना तथा अनुगमन महाशाखा, सडक विभाग २०८१ जेठ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/34 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -स्क्यानर यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ जेठ २७ डाउनलोड गर्नुहोस्