कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ई. श्री राजिव श्रेष्ठ 9857861516
2 Account Officer झक बहादुर दसौती
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway किसन प्रसाद गैरे 9857820373 सुचना अधिकारी
4 Engineer Third Class कमल पुन
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class कृष्ण श्रेष्ठ
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class प्रकाश अधिकारी
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class पारस कुमार कठायत
8 Accountant हरिकृष्ण महतारा
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class कृष्ण केशव सुवेदी
10 Computer Operator Non Gazatted First Class रेशम के.सी.