कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway श्री राम कुमार देव ९८५२०४६१४७ ramkumardeo2@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री विकाश कुमार ९८५२०७७२१८ dro.dhkt@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री सुशान्त उप्रेती ९८६९८९७१३७ sushantupreti.dor@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री सन्तोष साह ९८४९९७७३६७ santoshsah.dor@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री आदित्य पाण्डे ९८४२८७९७६० adityapandey.dor@gmail.com
6 Account Officer Third Class Account Account श्री गोपाल बहादुर राउत ९८५२०७०५७२
7 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account श्री राम काजी कार्की ९८५२०६०३३४ ramkaji026@gmail.com
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री इन्द्र पोख्रेल ९८४२३८८२५१ ibpokhrel70@gmail.com
9 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री उदिप घिमिरे ९८६२०४५७३४ ghimireudip14@gmail.com
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री शान्तनु झा ९८६०८९०४१७ jhashantanu7@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री मिथिलेश कुमार झा ९८२९७४६१८६ mkjha161039@gmail.com
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री रोशन कुमार साह ९८६६३८९९७६ roshansah2076@gmail.com
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री नरेन्द्र कुमार माझी ९८२५३८१२७८ cnaren784@gmail.com
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway चन्द्र कान्त चौधरी ९८६८३०८९१९ chandrakantchync@gmail.com
15 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil Highway श्री विनोद खड्का ९८४२०५६५१७ binodkhadka56001@gmail.com
16 Light Vechicle Driver Classless श्री विनोद श्रेष्ठ ९८४२११२००९
17 Office Assistant Classless श्री मजेन्द्र राई ९८४२२१९९३५