आयोजनाहरु


सि.न. ब.उ.शि.न. योजना \ कार्यक्रमको नाम कैफियत
337310113 , सडक बोर्ड, नियमित मर्मत १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म  
337310113, सडक बोर्ड, पटके मर्मत २.सेती राजमार्गको कि.मि. ०+००० (स्याउले) देखी कि.मि ६५+९६० (सिलगढी) सम्म
337310113, सडक बोर्ड, आवधिक मर्मत  
337310113, सडक बोर्ड, आकस्मिक मर्मत ३.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म
337011224, स्थानीय सडक पुल अन्तर्गतका विभिन्न पुलहरु गलगाँड खोला पुल (दिपायल-गडसेरा सडक)  
“”  “”    
बाङ्गडुङ्गसेन पुल (डडेल्धुरा सडक)
“”  “”    
छडी खोला पुल (सल्लाघारी- डकले सडक) डडेल्धुरा
“”  “”    
नानीगाड पुल अजयमेरु डडेल्धुरा
“”  “”    
पथरोडा खोला पुल (घटाल- चिर्खिट्टे सडक) डडेल्धुरा
१० “”  “”    
पछौटा सडक पुल, बगरकोट
११ “”  “”    
खैगाड पुल ( गैरा मुडभरा सडक) डोटी
१२ “”  “”    
पातालखेत खोला पुल (दिपायल-गडसेरा सडक)
१३ “”  “”    
डाडा बन जोड्ने पुल, डडेल्धुरा
१४ 337011324,रणनितिक सडक पुल अन्तर्गतका विभिन्न पुलहरु खप्पा खोला पुल (बुडर-जोगबुढा सडक)  
15 337011764, निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न     
सानागाउ सिमलडाडा थापागाउ गाजरी पोखरी गजडा बगडा दुलबस्ता हुदै अछाम सडक
१6 “”  “”    
भतकाडा बडाल रेल उच्चाकोट सडक
17   सल्लाघारी चामालेक डकले सडक  
18 337011694,वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरु बुडर नाइल बैंक सडक  
19 “”  “” गैरा गाङ्खेत तल डोटी सडक  
20   बगरकोट सिराड रुपाल सडक  
21 “”  “” शिर्षकाली सिमल्टा परिगाउ सडक  
पोखरा बेलापुर ढुङ्गाड सडक
22 “”  “” समुहगाड नापानी चिर्खिट्टे सडक  
भतकाडा बडाल रेल उच्चाकोट सडक
23 “”  “” जोरायल सहजपुर सडक  
अनारखोली ठाँटा सुवाकोट सडक
२4   अजयमेरु चमडा कोईराली सुगरखाल सडक  
२5   अमरगढी भागेश्वर नाग  
२6   मालझुल देवल शेरागाड  
२7   सिलनडाडा नैणेली अजयमेरु  
२8   उग्रतारा आयत सडक  
29 337011384,राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरु १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म  
     
३0 “”  “” 2.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म  
३1 33701136,ट्राफिक सुरक्षा कार्यक्रम रु १.महाकाली राजमार्ग कि.मि. ६७+४०० (फल्टुडे) देखि कि.मि १५२+००० (अनारखोली) सम्म  
३2 “”  “” २.सेती राजमार्गको कि.मि. ०+००० (स्याउले) देखी कि.मि ६५+९६० (सिलगढी) सम्म  
३3 “”  “” ३.सिलगढी साफे सडकको कि.मि. ०+००० (सिलगढी) देखी कि.मि ४१+५०० (चौखुट्टे) सम्म  

Return to the Road Division, Doti